Regulamin konkursu „Projektuję Warmiolandię”

 

 

Regulamin konkursu „Projektuję Warmiolandię”

 

 • 1

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest:

Firma Spectaco Tomasz Dowgiałło, z siedzibą pod adresem ul. Kościelna 16,
14-133 Stare Jabłonki, Warmińsko-Mazurskie, NIP 7392924664, REGON: 281498918 zwana dalej Organizatorem.

 1. Niniejszy konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą na automatach
  w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.(Dz.U. 2010.127.857) Konkurs odbędzie się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie
  z ust. z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr. 133,poz. 883 ze zm.)
 2. Użycie nazwy konkursu oraz znaku firmowego konkursu zwłaszcza w celach reklamowych lub handlowych wymaga stosownej zgody organizatora konkursu oraz zawarcia z nim odpowiedniej umowy.
 3. Naruszenie niniejszego regulaminu przez uczestników, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności,  zaś kandydat zostanie wyeliminowany z udziału
  w konkursie.
 4. Decyzje organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest oświadczenie faktu zapoznania się
  z regulaminem.

 

 • 2

ZASADY ORGANIZACJI I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs jest skierowany do osób pełnoletnich, posiadających własny adres mailowy
  i numer telefonu komórkowego.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej/ rysunku przedstawiającej projekt całej lub wybranej części nowo powstającej sali zabaw Warmiolandia.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wysłanie maila ze zdjęciem pracy konkursowej w formacie jpg na adres recepcja@warmiolandia.pl. W tytule maila należy wpisać „konkurs”, w treści maila należy podać tytuł pracy i ewentualnie krótki opis. Na końcu dane kontaktowe: imię i nazwisko oraz numer telefonu. Pracę można dostarczyć także osobiście do Warmiolandii Mądre Klocki w Galerii Warmińskiej w Olsztynie lub wysłać na adres: Warmiolandia Galeria Warmińska, ul. Tuwima 26, 10-748 Olsztyn.
 4. Materiał konkursowy, musi spełniać określone kryteria takie jak: zgodność z tematyką konkursu, a zgłoszenie musi spełniniać wymagania formalne (odpowiednio zatytułowany e-mail/ list, podanie w treści maila/ listu danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego).
 5. Nie zachowanie wyżej wymienionych zasad, spowoduje brak możliwości wystartowania w konkursie.
 6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 07.01.2019r. i potrwa do dnia 25.01.2019r.
 7. Organizator, zamieści dzieła/zdjęcia dzieł uczestników konkursu na stronie facebook.com/warmiolandia. Zwycięzcę wyłoni komisja konkursowa.

 

Skład Komisji Konkursowej

1.Ewelina Lisowska– Przewodniczący Komisji Konkursowej

2.Katarzyna Kodorska – Członek Komisji Konkursowej

3.Angelika Kulas – Członek Komisji Konkursowej

 

 1. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców w oparciu o następujące kryteria: poziom wykonania pracy oraz pomysłowość.
 2. Informacje o konkursie ukażą się na www.facebook.com/warmiolandia

 

 • 3

 NAGRODY

 1. W konkursie przyznane zostaną nagrody:
  1. Nagroda GłównaUrodziny w nowo powstającej sali zabaw Warmiolandia przy ul. Warszawskiej 117 w Olsztynie z pierwszeństwem wyboru terminu od dnia uruchomienia systemu rezerwacji. Urodziny będą zrealizowane w najwyższym z możliwych pakietów zgodnych z ofertą Sali Zabaw.
  2. II nagroda – karnet na 10 wejść do sali zabaw Warmiolandia przy ul. Warszawskiej 117 w Olsztynie z możliwością realizacji od pierwszego dnia otwarcia sali zabaw.
  3. III nagroda – karnet na 5 wejść do sali zabaw Warmiolandia przy ul. Warszawskiej 117 w Olsztynie z możliwością realizacji od pierwszego dnia otwarcia sali.
 • 4

WYDANIE NAGRÓD

 1. Laureatom nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagrody.
 2. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi dnia 28.01.2019 r.
 3. Odbiór voucherów na realizację nagród odbędzie się od 29.01.2018 r. w Warmiolandii Mądre Klocki, ul Tuwima 26, 10-748 Olsztyn
 4. Jeśli laureat konkursu nie zgłosi się po odbiór nagrody i nie skontaktuje się z organizatorem w terminie 14 dni od daty odbioru nagród w celu ustalenia innego niż podany terminu odbioru nagród, nagroda nie zostanie wydana i pozostaje własnością organizatora.

 

 • 5

 SPOSÓB INFORMOWANIA O WYNIKACH KONKURSU

 1. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie lub mailowo.
 2. Lista zwycięzców dostępna na www.facebook.com/warmiolandia

 

 • 6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest firma Spectaco Tomasz Dowgiałło, z siedzibą pod adresem ul. Kościelna 16,
  14-133 Stare Jabłonki, Warmińsko-Mazurskie, NIP 7392924664, REGON: 281498918
  Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo do:
 4. a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
 5. b) poprawiania swoich danych osobowych,
 6. c) usunięcia swoich danych osobowych.
 7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
 8. a) imię i nazwisko,
 9. b) adres e-mail,
 10. c) numer telefonu.
 11. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 12. Organizator przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje zabezpieczenia danych osobowych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

 • 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kandydat w momencie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że zapoznał się
  i akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na publikacje i rozpowszechnianie jego pracy konkursowej, wizerunku oraz dancyh (imienia i nazwiska) na stronach internetowych organizatora oraz partnerów konkursu.
 2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 3. W przypadku nie zgłoszenia się uczestników Konkurs ulega unieważnieniu.
 4. Regulamin będzie przechowywany w siedzibie firmy Spectaco Tomasz Dowgiałło przez okres 1 roku.