Regulaminy

Regulamin sali zabaw Warmiolandia Mądre Klocki

MadreKlocki-Regulamin70x90-1-page-001 (Copy)

KLIKNIJ, ABY POWIĘKSZYĆ

 

 

Regulamin Urodzin / Imienin

  1. Podmiotem zarządzającym obiektem jest SPECTACO Tomasz Dowgiałło z siedzibą w Starych Jabłonkach.
  2. Klient organizujący przyjęcie urodzinowe w Warmiolandii Mądre Klocki oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem.
  3. Strefa Mądre Klocki jest przeznaczona dla dzieci od 1 do 15 roku życia.
  4. W trosce o bezpieczeństwo dzieci zabrania się wnoszenie własnych zabawek i klockó
  5. Dzieci oraz rodzice mogą poruszać się po obiekcie wyłącznie w skarpetkach – jeśli takich nie posiadają, mają możliwość zakupienia skarpetek w recepcji.
  6. Opiekunowie są zobowiązani zdjąć dzieciom: okulary, zegarki, łańcuszki lub jakiekolwiek ostre i niebezpieczne przedmioty.
  7. Warmiolandia Mądre Klocki nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze i środki płatnicze oraz nie ma obowiązku przechowywania rzeczy pozostawionych przez użytkowników na terenie obiektu.
  8. Warmiolandia Mądre Klocki nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy, pieniądze, oraz dokumenty pozostawione w szatni obiektu. Osoby korzystające z obiektu są zobowiązane zabrać cenne przedmioty ze sobą.
  9. Na terenie Warmiolandii Mądre Klocki dzieci nie mogą rzuć gumy, spożywać pokarmów ani napojów poza wyznaczoną do tego strefą.
  10. Na terenie obiektu należy bezwzględnie stosować się do zaleceń oraz instrukcji pracownikó
  11. Dzieci mogą wejść i wyjść z Warmiolandii Mądre Klocki tylko pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
  12. Za organizatora przyjęcia urodzinowego/imieninowego uważa się osobę, która dokonuje rezerwacji takiej usługi w Warmiolandii Mądre Klocki i w imieniu własnym zaprasza na nią gości (dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych).
  13. Organizator (prawny opiekun) urodzin/imienin odpowiedzialny jest za zaproszonych gości.
  14. Dzieci uczestniczące w imprezie urodzinowej/imieninowej bez rodziców, pozostają pod opieką organizatora urodzin/imienin.
  15. Organizator urodzin (rodzic, prawny opiekun) opuszcza obiekt po uprzednim przekazaniu dzieci uczestniczących w urodzinach ich prawnym opiekunom.
  16. W ciągu 3 dni od momentu dokonania rezerwacji należy wpłacić zadatek w wysokości odpowiedniej dla zarezerwowanego pakietu urodzinowego na nasze konto:

  Spectaco, ul. Kościelna 16, 14-133 Stare Jabłonki

  Bank Millenium Nr konta: 27 1160 2202 0000 0002 4080 3497

  W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz datę zarezerwowanych urodzin.

  1. Ze względu na fakt, iż przygotowania do przyjęcia urodzinowego rozpoczynają się w dniu rezerwacji, w przypadku anulowania rezerwacji przyjęcia urodzinowego zadatek nie podlega zwrotowi.
  2. Uczestników urodzin/imienin obowiązuje główny regulamin Warmiolandii Mądre Klocki.
  3. W przypadku dokonania przez uczestników urodzin/imienin poważnych uszkodzeń/zniszczeń w pokojach urodzinowych, w stosunku do osoby podpisującej kartę rezerwacyjną będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  4. Uczestnicy urodzin/imienin objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadkó
  5. Akceptując regulamin urodzin, klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Spectaco – Tomasz Dowgiałło, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od Spectaco – Tomasz Dowgiałło informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Regulamin obsługi grup zorganizowanych

 1. Sala Zabaw Warmiolandia Mądre Klocki obsługuje zorganizowane grupy szkolne, przedszkolne, liczące nie mniej niż 15 osób.
 2. Przyjęcie grupy zorganizowanej odbywa się na podstawie wcześniejszej rezerwacji z określeniem:
  • terminu i godziny wizyty
  • nazwy i adresu placówki
  • danych kontaktowych opiekuna/zgłaszającego (imię i nazwisko, nr telefonu oraz e-mail)
  • liczby dzieci
 3. Obsługa grupy odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00 w wyznaczonych przedziałach czasowych.
 4. Przed rozpoczęciem pobytu opiekunowie zobligowani są do podania liczby dzieci oraz nabycia biletów upoważniających do uczestnictwa w zabawie.
 5. Rozliczenie za pobyt dzieci nastąpi na podstawie zarejestrowanej liczby dzieci w dniu przyjazdu.
 6. Animator prowadzący program, omawia zasady bezpiecznego korzystania z atrakcji i po zapoznaniu z nimi, kierownik wycieczki składa podpis pod regulaminem.
 7. Dopuszczalne jest przebywanie na obiekcie kilku grup jednocześnie (do 100 osób)
 8. Dopuszczalne spóźnienie 15 minut. Przekroczenie dopuszczalnego czasu spóźnienia powoduje rozpoczęcie czasu pobytu.
 9. Zabawa w Warmiolandii Mądre Klocki obowiązuje tylko w skarpetkach.
 10. Jeżeli uczestnik nie ma skarpetek, może zakupić je w recepcji.v
 11. Dorośli również zakładają skarpetki.
 12. Dzieci nie mogą mieć podczas zabawy biżuterii, saszetek na szyję lub jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.
 13. Właściciel zezwala na wnoszenie na Sale Zabaw własnego jedzenia i picia.
 14. Dla każdego opiekuna kawa/herbata gratis.
 15. Warmiolandia nie ponosi odpowiedzialności za zagubione rzeczy.
 16. Uczestników obowiązuje główny regulamin Warmiolandia Mądre Klocki.

 

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest SPECTACO Tomasz Dowgiałło z siedzibą w Starych Jabłonkach (14-133), ul. Kościelna 16, NIP 739-292-46-64, REGON 281498918, e-mail: biuro@warmiolandia.pl.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • wykonanie zawartej z nami umowy i/lub podjęcie działań zmierzających do zawarcia z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

 Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych.

 Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

 Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową.

 Sposób przetwarzania danych

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych ,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail biuro@warmiolandia.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana/Panią zidentyfikować.

 Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.