Regulaminy

Regulamin Warmiolandii

Pobierz w PDF

 1. Podmiotem zarządzającym obiektem jest Spectaco Tomasz Dowgiałło z siedzibą w Starych Jabłonkach przy ulicy Kościelnej 16.
 2. Klient dokonujący zakupu bilet oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Sali Zabaw.
 3. Dzieci korzystają z atrakcji tylko pod nadzorem rodziców/osób dorosłych/prawnych opiekunów.
 4. Dziecko wchodzi do Sali Zabaw tylko w towarzystwie osoby pełnoletniej, w trakcie pobytu pozostaje pod jej ścisłą opieką.
 5. Opiekun dziecka musi być osobą pełnoletnią. Nie można pozostawić dziecka pod opieką niepełnoletniego rodzeństwa. Kasjer ma prawo poprosić o dokument tożsamości.
 6. W przypadku pozostawienia dziecka bez opieki i opuszczenia obiektu przez opiekunów, o fakcie tym zostaną poinformowane odpowiednie służby.
 7. Dzieci wchodzą do Sali Zabaw w skarpetkach. Wszyscy dorośli chodzą w skarpetach.
 8. W trosce o bezpieczeństwo sanitarne zabrania się wnoszenia własnych artykułów spożywczych i napojów. Sala zabaw dysponuje bufetem, w którym można zakupić napoje/posiłki/artykuły spożywcze.
 9. Zakaz wnoszenia jedzenia i picia na atrakcje.
 10. Osoby korzystające z usług obiektu zobowiązane są przed wejściem na jego teren do zapoznania się z:
  • cennikiem usług
  • regulaminem obiektu
  • instrukcjami użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie
 11. Opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia dzieciom informacji dotyczących regulaminu oraz instrukcji użytkowania urządzeń.
 12. Przy korzystaniu z atrakcji, w tym w szczególności ze zjeżdżalni, użytkownicy winni bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania oraz poleceń obsługi.
 13. Warmiolandia nie odpowiada za wypadki powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń oraz poleceń i zaleceń upoważnionego personelu.
 14. Ostatnie wejście na salę może nastąpić najpóźniej godzinę przed zamknięciem obiektu.
 15. Opiekunowie są zobowiązani zdjąć dzieciom : okulary, zegarki, łańcuszki lub jakiekolwiek ostre i niebezpieczne przedmioty.
 16. Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu do Sali Zabaw.
 17. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu alkoholu, broni i innych niebezpiecznych przedmiotów.
 18. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.
 19. Dla zapewnienia dzieciom całkowitego bezpieczeństwa na terenie Sali Zabaw zainstalowany jest monitoring.
 20. Rodzice (opiekunowie prawni) wyrażają zgodę na publikację zdjęć, nagrań radiowych i telewizyjnych z udziałem swojego dziecka na stronach internetowych i w środkach masowego przekazu w celach promocyjno-reklamowych Warmiolandii.
 21. Osoby nietrzeźwe, o agresywnych zachowaniach, naruszające godność osobistą innych, osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji użytkowania, niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych będą usunięte z terenu obiektu, a wartość niewykorzystanego biletu wstępu nie zostanie im zwrócona. Pracownicy obsługi obiektu Warmiolandia mogą odmówić wstępu osobom nietrzeźwym lub mogącym stanowić zagrożenie.
 22. Godziny otwarcia obiektu określone są w aktualnej ofercie.
 23. Warmiolandia nie odpowiada za wartościowe przedmioty, pieniądze oraz dokumenty pozostawione w szatni obiektu. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do zabrania wartościowych przedmiotów ze sobą.
 24. Osoby korzystające z usług obiektu zobligowane są do rozliczenia z nich i opuszczenia obiektu najpóźniej 15 minut po jego godzinach zamknięcia.
 25. Reklamacje wykonania usług użytkownicy obiektu winni zgłaszać w Recepcji u Kierownika Zmiany gdzie zostaną poinformowani o sposobie ich złożenia i trybie rozpatrzenia. Podstawą zgłoszenia reklamacji przez klienta jest dowód wniesienia opłaty za reklamowaną usługę.
 26. Zjeżdżalnia i inne atrakcje są miejscami o podwyższonym ryzyku zaistnienia urazu ciała.
 27. Osoby niepełnosprawne korzystają z atrakcji wyłącznie na własną odpowiedzialność i/lub odpowiedzialność opiekuna, pod którego opieką pozostają w czasie pobytu w obiekcie.
 28. Wchodzenie i wychodzenie na atrakcje może odbywać się tylko w miejscach do tego przystosowanych.
 29. Warmiolandia nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze i środki płatnicze oraz nie ma obowiązku przechowywania rzeczy pozostawionych przez użytkowników na terenie obiektu.
 30. Dzieci agresywne, niszczące zabawki będące własnością firmy i niepotrafiące się bawić z innymi dziećmi będą wypraszane z Sali zabaw bez zwrotu opłat.
 31. Dzieci do 1 i powyżej 13 roku życia obowiązuje wstęp bezpłatny ale tylko w towarzystwie osoby pełnoletniej. W razie wątpliwości obsługa ma prawo poprosić o dokument tożsamości lub legitymację szkolną.
 32. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się ogłaszanym komunikatom w tym komunikatom ewakuacyjnym.
 33. Za zagubienie karty magnetycznej będzie naliczana kara w wysokości 50 zł.

Regulamin Urodzin / Imienin

Pobierz w PDF

Drodzy goście – Organizatorzy Przyjęcia Urodzinowego przypominamy, że:

 1. W związku z licznymi sugestiami na przyjęcie urodzinowe jest możliwość wniesienia WYŁĄCZNIE tortu i owoców dla solenizanta. Owoce powinny być bezpośrednio gotowe do spożycia (umyte, obrane, itp.)
 2. Z wyłączeniem tortu i owoców dla solenizanta obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia własnego jedzenia i picia.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne należy okazać paragon za zakupiony tort lub w przypadku własnego wypieku podpisać oświadczenie.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne należy okazać paragon za zakupione owoce lub w przypadku braku paragonu podpisać oświadczenie.
 5. Państwo jako Organizatorzy muszą być na obiekcie przez cały czas trwania przyjęcia urodzinowego.
 6. W ciągu 3 dni od momentu dokonania rezerwacji należy wpłacić zadatek w wysokości 100,00 PLN na nasze konto:

Spectaco, ul. Kościelna 16, 14-133 Stare Jabłonki
Bank Millenium Nr konta: 27 1160 2202 0000 0002 4080 3497

Regulamin

 1. Za organizatora przyjęcia urodzinowego/imieninowego uważa się osobę, która dokonuje rezerwacji takiej usługi w Warmiolandii i imieniu własnym zaprasza na nią gości (dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych).
 2. Organizator ( prawny opiekun) urodzin/imienin odpowiedzialny jest za gości zaproszonych do Centrum Zabaw Rodzinnych.
 3. Dzieci uczestniczące w imprezie urodzinowej/imieninowej bez rodziców, pozostają pod opieką organizatora urodzin/imienin.
 4. Organizator przekazuje rodzicom pozostawiających dziecko na urodzinach KARTĘ ODBIORU DZIECKA, na której znajduje się numer telefonu do Organizatora oraz godzina zakończenia przyjęcia. Karta upoważnia do wstępu na teren Warmiolandii i odbioru dziecka.
 5. Organizator urodzin zobowiązany jest do przekazania dziecka kończącego zabawę jego prawnemu opiekunowi lub osobie do tego upoważnionej.
 6. Organizator urodzin (rodzic, prawny opiekun) opuszcza obiekt po uprzednim przekazaniu dzieci uczestniczących w urodzinach ich prawnym opiekunom.
 7. Część zorganizowana przyjęcia urodzinowego prowadzona jest pod nadzorem animatora Warmiolandii i po jej zakończeniu dzieci przekazywane są pod opiekę Organizatora.
 8. Za czas zakończenia przyjęcia urodzinowego uważa się moment przekazania dzieci przez animatora Organizatorowi imprezy.
 9. Organizator po zakończonej części oficjalnej zostanie poproszony przez animatora o potwierdzenie przekazanej pod opiekę liczby dzieci.
 10. W ciągu 3 dni od momentu dokonania rezerwacji należy wpłacić zadatek w wysokości 100,00 PLN na nasze konto: Spectaco, ul. Kościelna 16, 14-133 Stare Jabłonki, Bank Millenium Nr konta: 27 1160 2202 0000 0002 4080 3497, W tytule przelewu prosimy wpisać numer rezerwacji z formularza.
 11. Po uiszczeniu zadatku rezerwacja jest uznana za gwarantowaną. Resztę płatności należy uregulować w dniu imprezy. Brak płatności zadatku w ciągu trzech dni od rezerwacji oznacza rezygnację. Nie należy opłacać całej wartości przyjęcia przed przyjęciem. Nie istnieje możliwość zwrotu opłaty za gości, którzy nie pojawili się na urodzinach. W tytule przelewu należy wpisać nadany numer rezerwacji podany w formularzu. Brak podania numeru rezerwacji może zostać uznany za brak zadatku.
 12. Rezerwacja w okresie krótszym niż tydzień przed przyjęciem urodzinowym możliwa jest tylko w siedzibie Warmiolandii. Jeżeli rezerwacja następuje w okresie krótszym niż 3 dni przed przyjęciem urodzinowym, uiszczenie zadatku wymagane jest w dniu dokonania rezerwacji bezpośrednio w siedzibie Warmiolandii.
 13. Ze względu na fakt, iż przygotowania do przyjęcia urodzinowego rozpoczynają się w dniu rezerwacji, w przypadku anulowania rezerwacji przyjęcia urodzinowego zadatek nie podlega zwrotowi.
 14. Organizator urodzin/imienin płaci za zgłoszoną liczbę uczestników imprezy.
 15. O przebiegu urodzin ( tj. czasie wydania ciepłego posiłku, wykorzystaniu atrakcji zawartych w pakiecie, zabawach dostosowanych do wieku dzieci ) decyduje animator prowadzący urodziny.
 16. Każdy dodatkowy uczestnik powyżej 12 osób ponosi dodatkową opłatę zgodną z cennikiem.
 17. Liczba uczestników na urodzinach mniejsza niż 12 osób nie skutkuje obniżeniem opłaty stałej danego pakietu.
 18. Ilość poczęstunku na ciepło wydawana jest w zależności od przybyłych dzieci.
 19. Rezerwacja wstępna jest ważna maksymalnie na 10 dni przed rezerwowanym terminem urodzin. Brak potwierdzenia rezerwacji na 10 dni przed ustalonym terminem skutkuje wykreśleniem rezerwacji.
 20. Wszelkie zmiany dotyczące ilości zaproszonych dzieci, pakietu oraz dodatkowych opcji, należy zgłaszać: dzień przed urodzinami do godziny 20:00
 21. Przełożenie terminu urodzin/imienin bez żadnych konsekwencji, możliwe jest na trzy dni przed terminem pierwotnie ustalonym.
 22. Wykupienie pakietu urodzinowego/imieninowego, upoważnia do korzystania z wszystkich bezpłatnych atrakcji Warmiolandii, czyli: Konstrukcji zabawowej, Dmuchanej Zjeżdżalni, Strefy Malucha, Malowanych Buziaczków, oraz z atrakcji płatnych czyli samochodów i automatów.
 23. Wykupienie pakietu urodzinowego/imieninowego, upoważnia do korzystania z wszystkich atrakcji Warmiolandii. Z bezpłatnych atrakcji czyli :Konstrukcji zabawowej, Dmuchanej Zjeżdżalni, Strefy Malucha. Oraz z atrakcji płatnych czyli samochodów, automatów oraz malowania buziek.
 24. Uczestników urodzin/imienin obowiązuje główny REGULAMIN WARMIOLANDII.
 25. W przypadku dokonania przez uczestników urodzin/imienin poważnych uszkodzeń/zniszczeń w pokojach urodzinowych, w stosunku do osoby podpisującej kartę rezerwacyjną będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 26. Uczestnicy urodzin/imienin objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 27. Warmiolandia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie centrum.
 28. W święta obowiązują ceny weekendowe.
 29. W centrum Zabaw Rodzinnych Warmiolandia obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia własnego jedzenia i picia. Wyjątek stanowi tort urodzinowy i owoce urodzinowe.
 30. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne organizator urodzin zobowiązany jest do okazania dowodu zakupu wnoszonego na obiekt tortu lub do podpisania oświadczenia o odpowiedzialności za wnoszony tort w przypadku własnego wypieku.
 31. Opłata za dodatkowego Jubilata przy każdym pakiecie urodzinowym wynosi 50 zł.
 32. Akceptując regulamin urodzin, klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Spectaco – Tomasz Dowgiałło, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od Spectaco – Tomasz Dowgiałło informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Regulamin obsługi grup zorganizowanych

Pobierz w PDF

 1. Centrum Zabaw Rodzinnych Warmiolandia obsługuje zorganizowane grupy szkolne, przedszkolne, liczące nie mniej niż 20 osób.
 2. Przyjęcie grupy zorganizowanej odbywa się na podstawie wcześniejszej rezerwacji z określeniem:
  • terminu i godziny wizyty
  • nazwy i adresu placówki
  • danych kontaktowych opiekuna/zgłaszającego (imię i nazwisko, nr telefonu oraz e-mail) liczby dzieci
  • wybranego programu edukacyjnego
  • wybranego pakietu gastronomicznego.
 3. Obsługa grupy odbywa się od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00 w wyznaczonych przedziałach czasowych.
 4. Cena za dziecko wynosi:
  • Program „Ryzyk – Fizyk czyli spotkanie z Szalonym Profesorem” – 25 zł za dziecko.
  • Program „Łowcy przygód” – 18 zł za dziecko.
 5. Przed rozpoczęciem pobytu opiekunowie zobligowani są do podania liczby dzieci oraz nabycia biletów upoważniających do uczestnictwa w programie.
 6. Rozliczenie za pobyt dzieci nastąpi na podstawie zarejestrowanej liczby dzieci w dniu przyjazdu.
 7. Dla sprawowania opieki nad dziećmi do lat 7, wchodzącymi w grupie zorganizowanej, na każde 10 dzieci, jeden opiekun wchodzi bezpłatnie. W przypadku dzieci powyżej 7 roku życia, jeden opiekun na 15 osób wchodzi bezpłatnie.
 8. Pakiety dla grup zorganizowanych zawierają:
  • „Ryzyk – Fizyk, czyli spotkanie z Szalonym Profesorem” :
   • 3,5 godzinny pobyt na terenie Warmiolandii z programem edukacyjno – rekreacyjnym,
   • dostęp do wybranych atrakcji: wielka konstrukcja z niezliczonymi labiryntami, dwie duże trampoliny, armatki, autka akumulatorowe, megazjeżdżalnia oraz wiele innych,
  • „Łowcy przygód”:
   • 2,5 godzinny pobyt na terenie Warmiolandii,
   • dostęp do wybranych atrakcji: wielka konstrukcja z niezliczonymi labiryntami, dwie duże trampoliny, armatki, autka akumulatorowe, megazjeżdżalnia oraz wiele innych.
 9. Animator prowadzący program, omawia zasady bezpiecznego korzystania z atrakcji i po zapoznaniu z nimi, kierownik wycieczki składa podpis pod regulaminem.
 10. Dopuszczalne jest przebywanie na obiekcie kilku grup jednocześnie (do 250 osób)
 11. Dopuszczalne spóźnienie 15 minut. Przekroczenie dopuszczalnego czasu spóźnienia powoduje rozpoczęcie czasu pobytu.
 12. Zabawa w Warmiolandii obowiązuje tylko w skarpetkach.
 13. Jeżeli uczestnik nie ma skarpetek, może je kupić w recepcji.
 14. Dorośli również zakładają skarpetki.
 15. Dzieci nie mogą mieć podczas zabawy biżuterii, saszetek na szyję lub jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.
 16. Obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i picia z zewnątrz.
 17. Warmiolandia nie ponosi odpowiedzialności za zagubione rzeczy.
 18. Uczestników obowiązuje główny REGULAMIN WARMIOLANDII
 19. Akceptując regulamin obsługi grup zorganizowanych, klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Spectaco – Tomasz Dowgiałło, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od Spectaco – Tomasz Dowgiałło informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.